I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Premiumgastro, znajdującego się pod adresem www.premiumgastro.pl, określa zasady składania zamówień, sprzedaży i realizacji wysyłki produktów przez Sklep Internetowy Premiumgastro, zwany dalej „Sklepem”.

2. Wencel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Potockich 105A, 04-534 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000119115; NIP 526-10-03-253. Bezpośredni kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@premiumgastro.pl lub telefonicznie pod numerem: 22 613 32 12.

3. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Przez Nabywcę produktu należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupu produktów od Sklepu na zasadach umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu.

5. Regulamin stanowi część umowy sprzedaży zawieranej przez Nabywcę ze Sklepem.

6. Niniejszy Regulamin publikowany jest na stronie internetowej www.premiumgastro.pl .

II Produkty

1. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Podawana jest również cena netto (bez podatku VAT).

III Zamówienia

1. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem Internetu na adres: sklep@premiumgastro.pl

2. Zamówienia na produkty można składać przez 24h na dobę, przez cały rok.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13.00 lub w sobotę, niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane w dniu roboczym następującym po tych dniach.

4. Warunkiem przystąpienia Sklepu do realizacji złożonego zamówienia jest jego prawidłowe wypełnienie, wraz z podaniem numeru kontaktowego lub adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie złożonego zamówienia.

5. Nieprawidłowo wypełnione zamówienia zostaną anulowane, o czym Sklep, o ile udostępniono dane kontaktowe, poinformuje Nabywcę.

6. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w terminie do 7 dni od chwili ich rozpatrzenia, nie będą realizowane.

7. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji i ewentualnej odmowy realizacji zamówień wzbudzających uzasadnione wątpliwości Sklepu, jak również prawo do sprawdzenia wiarygodności i zdolności finansowej Nabywcy.

8. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Nabywcą.

IV Czas realizacji zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysyłki produktu.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi, w zależności od rodzaju zamawianego produktu, od 24h do 30 dni roboczych.

3. W szczególnych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji, o czym Sklep niezwłocznie poinformuje Nabywcę.

V Płatności

1. Zapłata za zakupione produkty, wedle wyboru Nabywcy, winna nastąpić w formie bądź to przedpłaty na konto bankowe Sklepu bądź to przy odbiorze – za pobraniem.

2. Dla organów administracji rządowej lub samorządowej lub ich zakładów budżetowych bądź jednostek pomocniczych Sklep może udzielić tzw. odroczonego terminu płatności, po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Nabywcą a Sklepem.

3. Do czasu zapłaty pełnej należności produkt stanowi własność Sklepu.

VI Wysyłka produktów

1. Sklep wysyła zakupione produkty wraz z dowodem sprzedaży w postaci faktury. Wystawiona przez Sklep faktura jest dołączana do wysyłanej przesyłki lub przesyłana drogą elektroniczną na wskazany przez Nabywcę adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentu zapisanego w formacie PDF. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażanie w procesie składnia zamówienia woli otrzymania faktury, Nabywca wyraża zgodę uprawniającą Sklep do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

2. Koszt transportu dla zamówień o łącznej wadze poniżej 30 kg oraz termin dostawy podawany jest w ogólnodostępnej informacji, a także w tzw. koszyku podczas podsumowania zamówienia. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczeń w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, jak również doręczeń z zastrzeżeniem godziny odbioru. Koszty transportu obciążają Nabywcę, chyba że Sklep i Nabywca ustalą inne warunki dostawy produktu.

3. Koszty transportu dla zamówień o łącznej wadze powyżej 30 kg są każdorazowo ustalane z Nabywcą.

4. Przesyłki za pobraniem dla Nabywców są realizowane dla zamówień nieprzekraczających łącznej wartości 3.000,00 zł brutto.

5. Termin dostawy wynosi od 24h do 5 dni roboczych od momentu przekazania produktu do wysyłki. Podany termin ma charakter orientacyjny.

6. Nabywca ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera (w dniu odbioru paczki), a następnie niezwłoczne skontaktowanie się ze Sklepem.

7. W przypadku odebrania przesyłki bez sprawdzenia przez Nabywcę Sklep nie będzie przyjmował reklamacji dotyczących uszkodzeń produktów podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem istnieje możliwość wymiany produktu na nieuszkodzony.

VII Koszty i opłaty

Na wypadek nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru przez Nabywcę, Nabywca zobowiązuje się do:

a) pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wysyłką towaru z magazynu Sprzedawcy na adres wskazany przez Nabywcę i z powrotem,

b) zapłaty na rzecz Sprzedawcy opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% ceny sprzedaży brutto zwracanego towaru.

Ponadto, w przypadku stwierdzenia śladów użytkowania zwracanego towaru, jego uszkodzenia, uszkodzenia oryginalnego opakowania lub jego braku, Nabywca zapłaci Sprzedawcy odszkodowanie adekwatne do poniesionych strat. Postanowienia niniejszego postanowienia nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

VIII Gwarancje i reklamacje

1. Wszystkie produkty znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a nadto posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i posiadają gwarancję ich producenta, chyba że coś innego wynika z opisu produktu.

2. Do zakupionego produktu Sklep załącza kartę gwarancyjną produktu, o ile została wystawiona przez producenta.

3. Okres gwarancji trwa od momentu odebrania produktu przez Nabywcę.

4. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest posiadanie faktury wraz z oryginalną kartą gwarancyjną, o ile została wydana.

5. Koszt dostawy i odesłania reklamowanego produktu do Sklepu obciąża Nabywcę. Sklep nie będzie przyjmował przesyłek wysyłanych za pobraniem.

6. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: serwis@premiumgastro.pl. Reklamacje złożone w innej formie nie będą rozpatrywane. Prawidłowo złożone zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Sklep w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Podany termin ma jedynie charakter orientacyjny.

7. Niniejszym wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu wobec Nabywców z tytułu rękojmi, chyba że co innego zostało ustalone pomiędzy Stronami.

8. W przypadku reklamacji produktu, celem usprawnienia procesu jej rozpatrywania, Nabywca winien skontaktować się ze Sklepem (nr tel. 22 613 32 12).

IX Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Wszelkie dane, w tym dane osobowe, otrzymane przez Sklep za pośrednictwem formularza rejestracji lub zamówienia są traktowane jako poufne i będą wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia bądź udzielania informacji dotyczących oferty handlowej Sklepu.

2. Dokonanie rejestracji lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji lub zamówienia zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Tym samym Sklep staje się w tym zakresie administratorem danych osobowych.

3. Sklep zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych, w tym danych osobowych, oraz daje możliwość ich modyfikacji lub usunięcia z bazy danych Sklepu. Nabywca ma w szczególności prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawem do ich aktualizacji i poprawiania.

X Postanowienia końcowe

1. Sklep dołoży wszelkich starań by treści publikowane na stronach Sklepu dotyczące produktów były zgodne z ich rzeczywistymi parametrami i właściwościami. Wszelkie wątpliwości co do produktów należy bezpośrednio wyjaśniać ze Sklepem.

2. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży dokonanych w oparciu o niniejszy regulamin rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby właściciela Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego.

Produkty
Pokaż wszystkie produkty
×